miércoles, 25 de febrero de 2015

BIDASOALDEKO LAGUNAK: "Zubieta no es una alternativa real / Zubieta ez da benetako alternatiba"


BIDASOALDEKO LAGUNAK: 

2015 Otsaila 20 IRUN

Hace algo más de 24 años (5 de diciembre de 1991) Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y los ayuntamientos de Irun y Hondarribia, firmaron un Convenio de Cooperación para la restaurar, conservar y proteger la bahía de Txingudi. Este Convenio se ratifica en un ACUERDO entre las mismas instituciones el 8 de julio de 1993 del que surgió el Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi. En ese ACUERDO del 93 ya se compromete el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi a otra ubicación fuera del ámbito del espacio protegido. Compromiso que sigue sin cumplirse, y lo que es peor, sin evidencias de que se vaya a cumplir en los próximos años.

Duela 24 bat urte (1991eko abenduaren 5ean) Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Irun eta Hondarribiko Udalek kooperazio hitzarmen bat sinatu zuten Txingudiko Badia berreskuratzeko, mantentzeko eta babesteko. Aipatu hitzarmena 1993eko uztailaren 8an erakunde berdinek berretsi zuten AKORDIO baten bidez eta horretatik Txingudiko Baliabide Naturalen Babespenerako eta Ordenaziorako Plan Berezia sortu zen. 93ko AKORDIO horretan jadanik agertzen zen Plaiauandiko kirol instalazioak babestutako eremutik ateratzeko konpromezua. Hala ere, konpromezu hori bete gabe jarraitzen du gaur egun eta, okerrena dena, ez dago inongo itxaropenik hurrengo urteetan burutuko denik.

El reconocimiento de sus valores ecológicos lleva al estuario del Bidasoa a formar parte de la Red Natura Europea, con las figuras de ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) además de estar incluido en la Convención Ramsar de los humedales más importantes a escala mundial. 

Txingudiko balio ekologikoen onarpenari esker, Bidasoako itsasadarra, munduko hezegune garrantzitsuenak biltzen dituen Ramsar Hitzarmenaren partaidea izateaz gain, KBE (Kontserbazio Bereziko Eremua) eta HBEB (Hegaztien Babeserako Eremu Berezia) figurenpean, Europako Natura Sarean sartu zen. 

Tanto el Plan Especial como el Documento de Gestión de ZEC y ZEPA, determinan la restauración como marisma del espacio ocupado por las instalaciones deportivas tras su desmantelamiento de Plaiaundi. La construcción de unas nuevas instalaciones que sustituyan a estas, es un problema distinto, al que no se ha sabido o querido encontrar solución. 

Bai Plan Bereziak eta bai KBEren eta HBEBren kudeaketa dokumentuek zehazten dute gaur egun kirol instalazioek betetzen duten alderdia padura modura berreskuratu behar dela. Kirol instalazio berriak eraikitzea, beste arazo bat da orain arte konpondu nahi izan ez dena edo aurrera eramaten jakin ez dena. 

Es ahora, cuando el plazo para el desmantelamiento de las actuales instalaciones no alcanza los cuatro años, cuando se pretende volver a empezar con la espiral interminable de la ubicación en Zubieta, y si no es viable, estudiar otras posibles alternativas. Nada ha cambiado en estas pasadas décadas, salvo la inminente desaparición de las instalaciones deportivas de Plaiaundi. Zubieta sigue siendo Hondarribia, teniendo terrenos de propiedad privada, zona inundable, hábitat de especies protegidas, la construcción de las nuevas instalaciones sigue dependiendo de otros desarrollos en la zona de tipo industrial, comercial o residencial. En resumen, todo apunta a que Zubieta no podrá albergar ni el campo de rugby, ni la pista de atletismo, ni otras instalaciones complementarias.

Kirol instalazioak kentzeko epea lau urte baino laburragoa den une honetan, Zubietako kokapenaren bukaezineko kiribilarekin berriro hasi nahi dute eta, bideragarria ez bada, beste aukera batzuk aztertu. Azken hamarkada hauetan ez da ezer aldatu, Plaiaundiko instalazioak kentzeko premia izan ezik. Zubieta jarraitzen da Hondarribia izaten, bertako eremu batzuk jarraitzen dira pribatuak izaten, uholde arriskua duen lekuan dago, babestutako espezieen bizilekua da, kirol instalazioen eraikuntzak beste industria, komertzioa edo etxebizitza garapenen menpe jarraitzen du. Laburtuz, argi dago Zubietan ez dela ez rugby zelairik, ez atletismo pistarik, ez eta instalazio osagarririk eraikiko.

Concederse un plazo de dos años para “dar pasos significativos en la apuesta por Zubieta” se revela como un despilfarro de valioso tiempo. Este tiempo se debería aprovechar trabajando sobre otras alternativas viables en plazos y sin los condicionantes de Zubieta. Estas alternativas existen, son bien conocidas y no deberían dejarse aparcadas como plan B y a la espera del previsible fracaso de Zubieta.

Bi urteko epea ematea “Zubietaren apostuan urrats esanguratsuak emateko” geratzen den denbora baliotsua xahutzea baino ez da. Denbora hori, denboran bideragarriak diren eta Zubietako eragozpenak ez dituzten beste aukeren gainean lan egiteko erabili beharko litzateke. Aukera horiek esistitzen dira, oso ezagunak dira eta ez lirateke Zubietako porrotaren ondorengo B aukera modura utzi beharko.

El Plan Especial de Txingudi nunca ha sido tomado realmente en serio, a la vista de su incumplimiento. Quizás por tomarse como algo “local” y sujeto solo a la buena voluntad de las partes e instituciones implicadas. Ahora la cosa ha cambiado y el incumplimiento de los planes de gestión aprobados para ZEC y ZEPA acarreará sanciones de las instituciones europeas. Las mismas que dotaron de fondos Life para solucionar el problema y que tuvieron que ser devueltos por no ejecutarse lo comprometido.

Txingudiko Plan Berezia ez betetzeak garbi erakusten du ez dela inoiz aintzakotzat hartu. Agian, inplikaturiko erakundeen borondatearen baitan dagoen “tokiko” zerbait modura ikusi delako. Baina orain, gauzak aldatu dira, izan ere, KBErako eta HBEBrako onartutako kudeaketa planak ez betetzeak Europako erakundeen zigor ekonomikoak suposatuko ditu. Ez dugu ahaztu behar erakunde horiek Life programaren bidez dirulaguntzak onartu zituztela arazo hau konpontzeko, baina konprometitutakoa ez burutzeagatik dirulaguntza horiek itzuli egin behar izan zirela. 

La falta de verdadero interés y voluntad política de los sucesivos gobiernos del ayuntamiento irunés va a desembocar en una situación indeseable e inevitable. Los clubs y deportistas usuarios de las instalaciones, si no cambia el panorama, antes de cuatro años van a ver como estas desaparecen sin tener otras nuevas que las sustituyan. De poco servirá, como hasta ahora, buscar culpables ajenos a la propia desidia mostrada por los responsables municipales de Irun.

Irungo Udaleko azken gobernuek gai honekiko erakutsi duten interes eta borondate político eskasak inork nahi ez duen egoera saihestezina ekarriko du. Gauzak aldatzen ez badira, instalazioen erabiltzaileek ikusi beharko dute hauek desagertzen direla ordezko batzuk izan gabe. Orduan, alferrikakoa izango da kanpoko errudunak bilatzea, Irungo Udaleko arduradunen utzikeriaren ondorioa izango baita.

BIDASOALDEKO LAGUNAK: 

Eguzki Bidasoaldea antinuklear eta ekologista, Itsas Enara Ornitologia Elkartea, Ekologistak Martxan Gipuzkoa, SEO/BirdLife, Federación AA.VV. OIASSO 2000 auzo elkarteen federazio.

martes, 10 de febrero de 2015

Asamblea abierta / Asanblada irekia - Viernes 13 de febrero a las 19:00 h.

Viernes, 13 de febrero a las 19:00 h.

Sala de Conferencias
Antiguo Hospital, Pz. Urdanibia

Puedes consultar y debatir los documentos en los siguientes links:

NOTA: se puede comentar de la siguiente manera:
    - Seleccionar texto
    - Pulsar botón de arriba (llamado "Comentar")
    - Escribir el comentario

Así mismo, están disponibles en formato Word descargable:


¡ACUDE!   ¡PARTICIPA!   ¡DIFUNDE!

lunes, 2 de febrero de 2015

Charla/coloquio: "el TTIP y su influencia en los ayuntamientos" con Jose Ramon Mariño (economista ATTAC)


Charla/coloquio:


"el TTIP y su influencia en los ayuntamientos"
"TTIP-an eta haren influentzietan udaletan"

Interviene/Hizlaria:


Jose Ramón Mariño
(economista de ATTAC)

11 de febrero de 2015 a las 19:00 h.
2015ko otsailaren 11an, 19,00tan

Kabigorri Bidasoaldeko Ateneo
Peña Kalea 1, Irun